Om oss

KIBY AS bidrar bedriftsinternt med rådgivning, veiledning, kurs, seminar eller foredrag velegnet til systematisk utvikling av bl.a.:

Arbeids- og organisasjonspedagog Kjell-Ivar By (M.Ed.), har en lang og variert yrkeserfaring fra mange bransjer i både privat og offentlig sektor. Blant annet ulike lederroller i store og små organisasjoner.
Spesielt innen systematisk forbedringsarbeid, systemutvikling, implementering, revisjoner, opplæring og tilsyn innenfor arbeidsmiljøområdet. Blant annet også gjennom flere år i Arbeidstilsynet.

Med utgangspunkt fra Grenland, arbeider vi med systematiske prosesser for forbedring og optimalisering av interne rutiner - organisasjonsutvikling og organisasjonslæring over hele landet. Spesielt i forhold myndighetenes lov- og forskriftskrav til arbeidsmiljøet. Da med hovedfokus på de organisatoriske mulighetene for utvikling og endringer som fører frem til reell oppnåelse av lovgivers intensjoner.
Systematiske forbedringsrutiner i form av avviksregistrering- og behandling, samt rutiner for riktig håndtering av varsling og konflikter. Enten det er trakassering eller mobbing på arbeidsplassen, bistår vi med korrekt fremgangsmåte og etablerte rutiner i henhold til lovverket.

Ta kontakt for en uforpliktende samtale om din virksomhets behov og muligheter: contact@kiby.no

Vil du vite mer, så ta uforpliktende kontakt pr. e-post contact@kiby.no eller tlf. 90 52 52 52.

Organisasjonsrådgivning

Vi benytter gjerne betegnelsen lærende organisasjon om en virksomhet som har implementert systematiske rutiner for forbedringer. Enten dette gjelder kvalitetssikring av produksjon, tjenester- og leveranser, arbeidsmiljøet eller virksomhetens internkontroll (HMS – HSE og SHA).

Vi bidrar med planlegging, tilrettelegging, veiledning og gjennomføring av en reell organisasjonslæring og systematiske forbedringsprosesser. Spesielt i forhold til endringsprosesser og virksomhetens reelle mulighet til positiv utvikling av fysisk- og psykososialt arbeidsmiljø.

 • Hvordan oppfylle lover- og forskrifters krav og intensjoner?
 • Hvordan forbedre etterlevelsen av interne prosedyrer og instrukser?
 • Hvordan øke produktivitet og trivsel, samtidig som arbeidsrelaterte skader og sykefravær reduseres?

Vi bistår med rådgivning, veiledning, kurs, foredrag, seminar og annet som tilpasses den enkelte virksomhetens behov og ønsker.

Vil du vite mer, så ta uforpliktende kontakt pr. e-post contact@kiby.no eller tlf. 90 52 52 52.

Organisasjonsutvikling

Vi bistår med utvikling av organisasjonen på alle nivåer: I form av bevisstgjøring og kompetansehevning av ledere og ansatte, gjennom kurs og foredrag eller individuell oppfølging. Vi bidrar til å forbedre organisasjonens rutiner og effektivitet, samt forståelse og oppfyllelse av lovkrav, både innen psykososialt- og fysisk arbeidsmiljø. Vi gir råd og veiledning i forhold til organisasjonens definerte behov, basert på kartlagt status, målsettinger, kravspesifikasjoner, kultur, utfordringer og potensial.

HMS ledelse, herunder internkontroll og reell implementering av systematisk forbedring.

Håndtering av konflikter, og ikke minst forebygging av uønskede konflikter, eller «motsettende interesser mellom enkeltindivider eller grupper av individer». Dette selvsagt i lys av juridiske krav, rettigheter og plikter, i tillegg til anerkjent psykologisk og pedagogisk forskning på området.

Gjennom utvikling av læringsmiljøet i virksomheten (organisasjonslæring), bidrar vi til å skape en lærende organisasjon som gjennom systematisk forbedringsarbeid når sine kvalitative mål. Samtidig som bedriften oppfyller myndighetskrav, økt effektivitet, produktivitet og inntjening.

Vil du vite mer, så ta uforpliktende kontakt pr. e-post contact@kiby.no eller tlf. 90 52 52 52.

Lederrollen

Vi bidrar med både generell og individuell rådgivning, veiledning, utvikling og oppfølging av ledere på alle nivåer. Også lovpålagt opplæring for arbeidsgivere.

Vi benytter oss ikke av overfladiske og populistiske begrep som f. eks. coaching, men bistår med kvalifisert veiledning og formelle kompetanse basert på anerkjent forskning innen arbeidspsykologi og organisasjonspsykologi, samt arbeids- og organisasjonspedagogikk. Dette kombinert med lang og variert erfaring fra ledelse og lederutvikling på ulike nivåer, og innen mange bransjer og fagområder. Men hovedfokuset er arbeidsmiljørelaterte problemstillinger. Her noen sentrale temaer i stikkordsform:

 • Motivasjonsteorier
 • Samarbeid – team og grupper
 • Systematiske forbedringsprosesser
 • Læringsteori
 • Arbeidsatferd - sikkerhetsatferd
 • Beslutningsprosesser
 • Lederstiler - Leadership eller management?
 • Rekruttering - personalutvelgelse
 • m.m.
Vil du vite mer, så ta uforpliktende kontakt pr. e-post contact@kiby.no eller tlf. 90 52 52 52.

H M S - Internkontroll

Vi har nær innpå 30 års erfaring fra ledelse og utvikling av Helse, Miljø og Sikkerhet. Både innenfor rådgiver og veileder roller, koordinering og tilsyn. Blant annet også mange års erfaring fra Arbeidstilsynet. Dette i tillegg til solid formell kompetanse innen de samme områdene.

Vi påtar oss forskjellige oppdrag og driver en utstrakt kurs- og foredragsvirksomhet tilpasset spesielle behov og ønsker.

Kvalitetssikring av organisasjonens HMS-arbeid, omfatter oppbygging, utvikling og vedlikehold av systemer for å etterleve lov og forskriftskrav gitt av offentlige myndigheter. Men også egne bedriftsinterne krav og retningslinjer i form av prosedyrer og instrukser skal utvikles og etterleves.

Vi bistår alle organisasjoner generelt, blant annet med:

 • Implementering av internkontroll (IK), og den kontinuerlige prosessen
 • Lederutvikling og opplæring innen arbeidsmiljø
 • Avviksbehandlingsprosessen – Systematisk forbedringsarbeid
 • Psykososialt og fysisk arbeidsmiljø, forebygging og håndtering av konflikter
  • Revisjoner - auditing
  • Kartlegginger
  • Inspeksjoner
  • Kontroller
  • Internt tilsyn
  • Ulykkegransking
 • Vi har formell kompetanse innen revisjonsledelse, og mer enn 20 års erfaring fra interne og eksterne revisjoner av kvalitetssystemer og internkontroll - HMS systemer. Dette også som offentlig tilsynsmyndighet.
 • Solid kompetanse innen arbeidsplass- og arbeidsmiljøkartlegginger, revidering og statusrapportering, samt gransking av uønskede hendelser – ulykker m.m.

Og i bygge- og anleggsbransjen spesielt:

 • Koordinator rollen og SHA planlegging
 • Spisskompetanse på Byggherreforskriften
 • Samordning av HMS – Hovedbedrift
 • Bruk av arbeidsutstyr (forskriftskrav)
 • Risikovurderinger, som f. eks. sikker jobb analyse (SJA)
 • HMS og SHA opplæring
 • Prekvalifisering av leverandører
 • Kontroll og oppfølging av pågående prosjekter m.m.
Vil du vite mer, så ta uforpliktende kontakt pr. e-post contact@kiby.no eller tlf. 90 52 52 52.

Koordinering

Vi bistår med opplæring og rådgivning i forhold til rollen som koordinator for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø (SHA).

Med mange års erfaring fra koordinering av HMS - SHA i store og små prosjekter innen bygg, anlegg og industri, samt mange års erfaring fra Arbeidstilsynet, gjennomfører vi kurs og foredrag spesielt rettet mot rollen som Koordinator i henhold til de betydelige kravene som er gitt i Byggherreforskriften. Koordinatorskolen vår har utdannet mange hundre nøkkelpersoner, innen dette temaet, over hele landet helt siden 2008.

Vil du vite mer, så ta uforpliktende kontakt pr. e-post contact@kiby.no eller tlf. 90 52 52 52.

Arbeidsmiljø

Vi har nær innpå 30 års erfaring fra rådgivning, ledelse, veiledning, koordinering og tilsyn med arbeidsmiljøet. Blant annet også mange års erfaring fra Arbeidstilsynet. Vi utfører ulike oppdrag og holder mange kurs og foredrag innenfor fagområdet.

Kvalitetssikring av organisasjonens krav til miljøet, omfatter kontinuerlig vedlikehold og utvikling av systemer for å etterleve lov og forskriftskrav gitt av offentlige myndigheter. Men i tillegg også egne bedriftsinterne krav og retningslinjer i form av prosedyrer og instrukser. Minimer avstanden mellom teori og praksis.

Vi bistår blant annet med:

Vil du vite mer, så ta uforpliktende kontakt pr. e-post contact@kiby.no eller tlf. 90 52 52 52.

Foredrag – seminar – kurs

Vi bidrar med bedriftsintern opplæring- og utvikling innen flere sentrale temaer.

Flere av disse foredragene eller temaene er også gjennomført på vegne av Arbeidstilsynet (AT) eksternt i en lang rekke virksomheter og organisasjoner, eller internt i AT som del av intern opplæring og undervisning.

Arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter, utgjør for mange en betydelig utfordring i form av tolkning, avgrensinger, etterlevelse og praktisering. Dette er en velkjent, og ofte tilbakevendende, problemstilling som vi bidrar med på alle nivåer, i alle bransjer og på mange ulike måter.

Her er et lite utvalg av kurs- og foredragstemaer, i stikkords form. Disse relevante temaene er både populære og etterspurte:

 • Internkontroll
 • Arbeidsmiljøledelse - HMS
 • Organisering og roller
  • Arbeidsmiljøutvalg – AMU
  • Verneombud og tillitsvalgte – Avtaler i forhold til lover
  • Arbeidsgiveransvar – styringsrett - plikter
  • Arbeidstakers plikter og rettigheter
 • Organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø
  • Mobbing – trakassering – trivsel m.m.
  • Konfliktforebygging- og håndtering
  • Sykefraværsproblematikk
 • Arbeidsadferd og ulykkesrisiko
  • Ulykkegransking
  • Risikovurderinger – risikoanalyse
  • Forebyggende arbeid
  • Lovkrav – metode, planlegging, tilrettelegging
  • Fraværsskader og statistikk m.m.
 • Systematiske forbedringsprosesser
  • Avviksbehandling
  • Kartlegging – registrering, håndtering, oppfølging, evaluering
  • Handlingsplaner – tiltak (flere nivåer)
 • Byggherreforskriften
 • Ny forskriftsstruktur – 2013
  F.o.m. 1. januar 2013 blir det en helt ny struktur på forskriftene til arbeidsmiljøloven. 47 spesialforskrifter ble slått sammen til 6 nye. I tillegg fortsatte 29 forskrifter å eksistere utenom, som selvstendige krav.
  • Historikk
  • Oppbygging
  • Struktur
  • Endringer
  • Konsekvenser
  • Praktisering
Vil du vite mer, så ta uforpliktende kontakt pr. e-post contact@kiby.no eller tlf. 90 52 52 52.

Kommunikasjon

Vi bistår med kommunikasjonsrådgivning i forhold til eksterne målgrupper, og effektiv formidling av spesifikke og konkrete budskap.
Customer Relationship Management, web publishing m.m.
Vi veileder også i håndtering av media i konkrete saker eller ved utvikling av en generell mediestrategi. Vi bidrar også med rådgivning, kurs eller foredragsvirksomhet i forhold til utvikling og forbedring av intern kommunikasjon i organisasjonen, egnet til økt effektivisering og produktivitet.

 • Markedsføring, oppbygging og pleie av omdømme
 • Utnytting av mulighetene innenfor moderne kommunikasjonsteknologi
 • Mellommenneskelige relasjoner
 • Forebygging av konflikter
 • Håndtering av eksisterende konflikter – interessemotsetninger
 • Intern opplæring og utvikling
Vil du vite mer, så ta uforpliktende kontakt pr. e-post contact@kiby.no eller tlf. 90 52 52 52.
Vil du vite mer, så ta uforpliktende kontakt pr. e-post contact@kiby.no eller tlf. 90 52 52 52.